កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង

6 Videos


សុទ្ធតែជាតារាប្រុសល្បីៗ និង ជាតារាសំណព្វចិត្តរបស់ទស្សនិកជន ដោយមិនថាស្លៀកពាក់អ្វីក៏មើលទៅពិតជាសង្ហារ។ ប៉ុន្តែបានសិនជាល្វែងខាងលើរបស់តារាប្រុសទាំង ១៤ រូបនេះ មិនបានពាក់អាវវិញ តើរូបរាងរបស់ពួកគេនៅតែសង្ហារដដែលឬយ៉ាងណា?

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង
អ្វីដែលសំខាន់ រាល់រឿងដែលត្រូវឱ្យពួកគេបញ្ចេញសាច់ដុំដើមទ្រូង គឺម្នាក់ៗត្រូវទៅហ្វឹកហាក់កីឡាពង្រឹងសាច់ដុំជាមុនសិន ទើបពេលដែលពួកគេត្រូវដោះអាវបញ្ចេញសាច់ដុំ អាចបង្ហាញភាពអង់អាចក្លាហានជាបុរសពិតៗ។

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង
តោះពិនិត្យទាំងអស់គ្នាមើល តើតារាប្រុសរូបណាស់ដែលមានសាច់ដុំគួរជាទីទាក់ទាញ និង បង្ហាញភាពជាបុរសបានស័ក្តិសមជាងគេ?
១ លោក ក័ន ក័នតៈថាវុង (Gun Kantathaworn) ជាតារាប្រុសវ័យ ៣០ ឆ្នាំ ធ្លាប់សម្តែងក្នុងរឿង «ឈាមកាត់ឈាម» (Lueat Tat Lueat)។

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង
២ លោក ខេន ភូភូម (Ken Phupoom) ជាតារាប្រុសវ័យ ២៤ ឆ្នាំ ហើយក៏ជាតួឯកប្រុសក្នុងរឿង «អ្នកលេងស្បែកគង់» (Kong Krapun Naree)។

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង
៣ លោក ជែម ម៉ា (James Ma) ជាតារាថៃកូនកាត់ចិន វ័យ ២៣ ឆ្នាំ ហើយដើម្បីបានប្រជាប្រិយខ្លាំងតាមរយៈរឿង «ស្អប់ព្រោះស្រឡាញ់» (Piang Chai Kon Nee Mai Chai Poo Wised)។

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង
៤ លោក ណៈដេត គូគីមីយ៉ា (Nadech Kugimiya) ជាកំពូលតារាប្រុសរបស់ប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ ដែលមានវ័យ ២៤ ឆ្នាំ និង ជាតារាកូនកាត់អូទ្រីស ហើយក៏ជាតួឯកប្រុសក្នុងរឿង «ចាំស្នេហ៍វិលវិញ» (Tarm Ruk Keun Jai)។

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង
៥ លោក នីវ វុងសៈកន (New Wongsakorn) ជាតារាប្រុសរបស់ប៉ុស្តិ៍លេខ ៧ ដែលមានវ័យ ៣៥ ឆ្នាំ និង ជាតួឯកប្រុសក្នុងរឿង «សម្រស់ស្នេហ៍ប្រែពណ៌» (Lueam Salub Lai)។

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង
៦ លោក ប៉ង ណៈវ៉ាត់ (Pong Nawat) ជាតារាប្រុសឯករាជ្យ មានវ័យ ៣៨ ឆ្នាំ និង ជាតួឯកប្រុសក្នុងរឿង «ស្នេហាពិសពុល»(Pidsawat)។

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង
៧ លោក ភុត ភុតធីឆាយ (Put Puttichai) ជាតារាប្រុសឯករាជ្យ មានវ័យ ៣០ ឆ្នាំ និង ជាឯកប្រុសក្នុងរឿង «ស្នេហារវើរវាយ» (Fun Fueng)។

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង
៨ លោក ហ្វីម រ៉ាត់តៈភូម (Film Rattapoom) ជាតារាប្រុសឯករាជ្យ វ័យ ៣១ ឆ្នាំ និង ជាតួឯកប្រុសក្នុងរឿង «ស្នេហ៍ក្នុងភពងងឹត» (Mia Tuean)។

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង
៩ លោក ម៉ារីអូ ម៉ូរឺ (Mario Muarer) ជាតារាប្រុសរបស់ប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ មានវ័យ ២៧ ឆ្នាំ និង ជាតួឯកប្រុសក្នុងរឿង «បេះដូងពីរដើម្បីអូន» (Song Huajai Nee Puea Tur) ។

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង
១០ លោក មិក ថងរៈយ៉ា (Mick Tongraya) ជាតារាប្រុសរបស់ប៉ុស្តិ៍លេខ ៧ មានវ័យ ២៣ ឆ្នាំ និង ជាតួឯកប្រុសក្នុងរឿង «សមុទ្រភ្លើង» (Talay Fai)។

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង
១១ លោក វៀរ ស៊ូកូលឡាវ៉ាត់ (Weir Sukollawat) ជាតារាប្រុសរបស់ប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ មានវ័យ ២៧ ឆ្នាំ និង ជាតួឯកប្រុសក្នុងរឿង «សង្គ្រាមស្នេហ៍បងប្អូន» (Peuan Paeng)។

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង
១២ លោក សុន សុងផៃសាន (Son Songpaisarn) ជាតារាប្រុសឯករាជ្យ មានវ័យ ២៧ ឆ្នាំ និង ជាតួឯកប្រុសក្នុងរឿង «ម៉ាលីកំពូលស្នេហ៍» (Malee Rerng Rabum)។

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង
១៣ លោក ម៉ាក ព្រីន ស៊ូផារ៉ាត (Mark Prin Suparat) ជាតារាប្រុសរបស់ប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ មានវ័យ ២៦ ឆ្នាំ និង ជាតួឯកប្រុសក្នុងរឿង «អធិដ្ឋានស្នេហ៍» (Buang Atitharn )។

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង
១៤ លោក អ៊ុម អាកកាផាន់ (Aom Akkaphan) ជាតារាប្រុសរបស់ប៉ុស្តិ៍លេខ ៧ មានវ័យ ៣១ ឆ្នាំ និង ជាតួឯកប្រុសក្នុងរឿង «ស្លឹកឈើចាកមែក» (Look Maai Klai Ton)៕ ខេរី (ប្រភព៖ អឹមថៃ)

កំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូងកំពូលតារាប្រុស ១៤ ដួង បញ្ចេញសម្រស់សាច់ដុំដើមទ្រូង