អ្នក​ដឹកនាំ​សម្ដែង​ហង្សមាស បង្ហើប​តិចនិក​ដឹកនាំ​

លោក កៅ សីហា ជា​អ្នក​និពន្ធ និង​ដឹក​នាំ​សម្ដែង​របស់​ផលិតកម្ម​ហង្សមាស។ ថ្មី​ៗ​នេះ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី “ម៉ាអេម” លោក​បាន​ចែក​រំលែក​បទ​ពិសោធន៍ ក៏​ដូច​ជា​តិចនិក​ផ្ទាល់​ខ្លួន​លើ​ការ​ការ​ដឹកនាំ​សម្ដែង​ដែល​​មាន​ការ​ទទួល​ស្គាល់ ក្នុង​អាជីព​មាន​បទពិសោធន៍​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ។

 

អ្នក​ដឹកនាំ​សម្ដែង​ហង្សមាស បង្ហើប​តិចនិក​ដឹកនាំ​

 

 

កៅ សីហា បាន​ចែក​រំលែក​តិចនិក​ផ្ទាល់​ខ្លួន​នោះ នៅ​វគ្គ​ទី​១​នៃ​កម្មវិធី។ ដូច្នេះ ចង់​ដឹង​ថា មាន​គន្លឹះ​អ្វី​អាច​រៀន​សូត្រ​បាន​ពី​អ្នក​ដឹកនាំ​សម្ដែង​រូប​នេះ។ ទស្សនា ទាំង​អស់​គ្នា…!