អាជ្ញាធរ​នឹងមិន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​លើ​ការអភិវឌ្ឍ គម្រោង​ស្ថាបនា​ផ្លូវ​អម​សងខាង​ផ្លូវ​រថភ្លើង​

ភ្នំពេញ​៖ អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បានប្រកាសថា ការអភិវឌ្ឍ​គម្រោង​ស្ថាបនា ផ្លូវ​អម​សងខាង​ផ្លូវ​រថភ្លើង​ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​៧០ ដល់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥​នឹងមិន​ឱ្យមាន​ការប៉ះពាល់​ឡើយ ប្រសិនបើ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពល​រង​ផល ប៉ះពាល់​ណា​ម្នាក់​មិន​ព្រម​ទទួលយក​ពី​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​នោះ​។​