ស្ថាន​ទូត​ខ្មែរ​នៅ​ជប៉ុន​ជួយ​កម្ម​សិក្សា​ការី​៥​នាក់

ស្ថាន​ទូត​ខ្មែរ​នៅ​ជប៉ុន​ជួយ​កម្ម​សិក្សា​ការី​៥​នាក់