តារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះ

6 Videos


ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើល ក្នុងរាត្រីសមោសរនៃកម្មវិធីប្រកាសរង្វាន់រង្វាន់ «MAYA AWARDS 2016» គម្រប់ ១៥ ឆ្នាំ រាល់តារាល្បីៗទៅចូលរួម សុទ្ធតែបានសម្រិតសម្រាំងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់រ៉ូបរាត្រី ដើម្បីបង្អួតរាងគ្នា និង បញ្ចេញសាច់ទាំងលើ ទាំងក្រោម បង្ហាញដើមទ្រូងដ៏ទ្រលុកទ្រលន់ ដើរលើកម្រាលព្រំក្រហម អមដោយពន្លឺភ្លើងចែងចាំង លាយជាមួយសាច់សខ្ចីរបស់តារាៗគួរឱ្យសប្បាយភ្នែក ។

ក្នុងរាត្រីនោះ គេឃើញមានតារាសិចស៊ី ដូចជា នាង «ក្រៈតេ អាខាំសិរិ» បងស្រី ក្រៈតាយ មេកស៊ិម ស្លៀករ៉ូបឆែកចំហៀងសឹងតែឃើញគ្រឿងក្នុងទៅហើយ, នាង «លូកតាន ឆៈលោមចិត្ត» អាយុច្រើនក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែចិត្តនៅក្មេង លេងដើមទ្រូងអស់ទាស់, នាង «ពើល អៃរិន» ស្អាត High Class ប៉ុន្តែដើមទ្រូងហៀរចេញក្រៅ ទស្សនិកជនបាញ់សំដៅគ្មានព្រិចភ្នែក, នាង «អេមមី មេកស៊ីម» បង្អួតកូនភ្នំខ្លាចគេមើលមិនឃើញ, នាងឯក «ម៉ៃ ដាវិកា» លេងមួយក្បាច់អស្ចារ្យ បុរសៗណាឃើញ ពិតជាលង់សម្រស់មិនខាន ។ បើមិនជឿ សូមមើលរូបចុះ !!
សូរ្យរិទ្ធ (MGR Online)
តារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះតារាស្រីថៃល្បីៗ បង្អួតឈុតរាត្រី សិចស៊ីទាក់ភ្នែកអីយ៉ាងនេះ