គយ​គន់ទេស​ភាព​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ម៉ោង៦​ព្រឹក​ពី​ស្ពាន​មុន្នីវង្ស

ឈរ​ពី​លើ​ស្ពាន​មុន្នី​វង្ស ក្រៅ​ពី​ស្រូប​ខ្យល់​អាកាស​ល្អ​ អ្នក​អាច​គយគន់​ទេសភាព​ដ៏​ស្រស់​ត្រកាល​នៃ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ។

 

គយ​គន់ទេស​ភាព​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ម៉ោង៦​ព្រឹក​ពី​ស្ពាន​មុន្នីវង្ស

 

គយ​គន់ទេស​ភាព​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ម៉ោង៦​ព្រឹក​ពី​ស្ពាន​មុន្នីវង្ស

 

គយ​គន់ទេស​ភាព​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ម៉ោង៦​ព្រឹក​ពី​ស្ពាន​មុន្នីវង្ស

 

 

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុនា