រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍

6 Videos


យើងប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញវីដេអូជាច្រើនបង្ហាញពីភាពសាហាវឃោរឃៅរបស់សត្វខ្លា ពេលដែលវាតាមប្រមាញ់រកចំណីក្នុងព្រៃម្តងៗហើយ ។

ថ្វីបើយ៉ាងនេះក្តី កាលពីពេលថ្មីៗនេះ មានរូបថតជាច្រើនសន្លឹកកំពុងទាក់ទាញបណ្តាអ្នកលេងអ៊ីនធឺរណេត ដែលវាបង្ហាញពីសកម្មភាព សត្វខ្លាប្រមាញ់សត្វក្តាន់ជាចំណី តែចុងក្រោយសត្វក្តាន់នោះអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ ។

ហេតុការណ៍ស្តែងៗនេះបានកើតឡើងនៅសួនសត្វ Bandhavgarh ដែលគេស្គាល់ថាជាសួនសត្វ ដែលសម្បូរទៅដោយសត្វខ្លា នៅក្នុងងប្រទេសឥណ្ឌា ។

ចង់ដឹងថា រូបថតនោះយ៉ាងណាខ្លះ ទើបអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បានច្រើននោះ សូមទស្សនាខាងក្រោមនេះ ៖

ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ ដាយលី ម៉ែល )

រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអំពីសត្វខ្លា និង ក្តាន់ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍