​ជន​ដែល​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ដល់​ពលរដ្ឋ​មិន​គ្រប់​លក្ខខណ្ឌ ប្រឈម​នឹង​ផ្លូវច្បាប់​ និពន្ធដោយ : រុង រឿង       September-01-2016, 9:59 am         1054

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132​ជន​ដែល​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ដល់​ពលរដ្ឋ​មិន​គ្រប់​លក្ខខណ្ឌ ប្រឈម​នឹង​ផ្លូវច្បាប់​