នាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការ

6 Videos


នាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ ឬ ម៉ាយ យូធិប (U Tip 2008) តារាមានស្នាដៃច្រើនក្នុងការសម្តែងល្ខោន ភាពយន្ត«អវសានពិភពលោកស្អាត» និង ជា DJ វិទ្យុដ៏ល្បី បានបង្ហោះរូបនៅក្នុង IG គឺឧបករណ៍មើលទឹកនោម ឃើញមានឆ្នូតពណ៌ក្រហម ២ ឆ្នូត បានន័យថា នាងមានគភ៌ហើយ ។
នាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការ
នៅពេលឃើញរូបភាពដូច្នេះ មិត្តភក្តិជិតដិតបានចូលមក Comment សម្តែងអំណរសាទរ រីករាយជំនួសដែលនាង ម៉ាយ មានគភ៌ ប៉ុន្តែមិនបានប៉ុន្មនាផងស្រាប់តែនាង ម៉ាយ បានលុបរូបឧបករណ៍នេះចេញពី IG របស់នាង ធ្វើឱ្យមជ្ឈដ្ឋានសិល្បៈ និង មហាជនថៃ នាំគ្នាវិភាគ និង ងឿងឆ្ងល់ថា ឧបករណ៍មើលទឹកនោមមានឆ្នូតក្រហម ២ នោះ ជារបស់នាង ម៉ាយ ឬក៏មិនមែន ?
សូរ្យកាន្ត (ខាស៊ុត)

នាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការនាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការនាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការនាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការនាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការនាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការនាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការនាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការនាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការនាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការនាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការនាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការនាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការនាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការនាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការនាង ម៉ាយ ណៈផាសាស៊ិ បង្ហោះឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោម ទាំងខ្លួនមិនទាន់បានរៀបការ