ជម្រើស​កង់​ ​រាង​ឡូយ​​តម្លៃ​សមរម្យ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ​២០១៦

កង់​រាង​ប្លែក​រាប់​លាន​គ្រឿង​ត្រូវ​ដាក់​លក់​ពេញ​ទីផ្សារ​ពិភពលោក​ ​ខណៈ​ដែល​ពួក​វា​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​មាន​សុខភាព​ល្អ​ ​និង​មិន​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន។ ដូច​នេះ​ ​Sabay​ ​ក៏​សូម​បង្ហាញ​បណ្ដា​កង់​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​រាង​ប្លែក​ទាក់ចិត្ត ផលិត និងតម្លើងដោយដៃ​ ​បូក​រួម​ទាំង​តម្លៃ​សមរម្យ។

 

The Archont ផលិតដោយ Ono Bikes តម្លៃ ១០ ៥០០ ដុល្លារ

 

ជម្រើស​កង់​ ​រាង​ឡូយ​​តម្លៃ​សមរម្យ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ​២០១៦

 

The Super 73 ផលិតដោយ Lithium Cycles តម្លៃ ២ ៥០០ ដុល្លារ

 

ជម្រើស​កង់​ ​រាង​ឡូយ​​តម្លៃ​សមរម្យ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ​២០១៦

 

The Volata ផលិតដោយ Volata Cycles តម្លៃ ៣ ៥០០ ដុល្លារ

 

ជម្រើស​កង់​ ​រាង​ឡូយ​​តម្លៃ​សមរម្យ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ​២០១៦

 

The Electric Juggernaut ផលិតដោយ Rungu តម្លៃ ៤ ៣០០ ដុល្លារ

 

ជម្រើស​កង់​ ​រាង​ឡូយ​​តម្លៃ​សមរម្យ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ​២០១៦

 

The Sladda ផលិតដោយ Ikea តម្លៃ ៦០០ ដុល្លារ

 

ជម្រើស​កង់​ ​រាង​ឡូយ​​តម្លៃ​សមរម្យ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ​២០១៦

 

The G3 ផលិតដោយ GoCycle កង់​អគ្គិសនី​តម្លៃ ៥ ០០០ ដុល្លារ

 

ជម្រើស​កង់​ ​រាង​ឡូយ​​តម្លៃ​សមរម្យ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ​២០១៦

 

The Ready Made Road OG1 ផលិតដោយ Speedvagen តម្លៃ ៥ ៤០០ ដុល្លារ

 

ជម្រើស​កង់​ ​រាង​ឡូយ​​តម្លៃ​សមរម្យ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ​២០១៦

 

The Tribel Gran Tourismo ផលិតដោយ Smikeson តម្លៃ ៦៥០ ដុល្លារ

 

ជម្រើស​កង់​ ​រាង​ឡូយ​​តម្លៃ​សមរម្យ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ​២០១៦

 

The Cogy Wheelchair ផលិតដោយ Tess Co តម្លៃ ៣ ៧០០ ដុល្លារ

 

ជម្រើស​កង់​ ​រាង​ឡូយ​​តម្លៃ​សមរម្យ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ​២០១៦

 

The PodRide ផលិតដោយ Mikael Kjellman តម្លៃ ២ ៨០០ ដុល្លារ

 

ជម្រើស​កង់​ ​រាង​ឡូយ​​តម្លៃ​សមរម្យ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ​២០១៦

 

អាន​បន្ត​ ​៖​ Canon​ ​ផ្ដើម​លក់បច្ចេកវិទ្យា​ ​CMOS​ ​Sensor​ ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ដទៃ

 

ប្រែ​សម្រួល​ ​៖​ ​រដ្ឋ​
ប្រភព​ ​៖​ ​bbc