បឹង​កេត ហ្វឹកហាត់​មិន​ឈប់ ទោះ​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ជម្រើស​ជាតិ

ក្លឹប​បឹង​កេត​អង្គរ​នៅ​តែ​បន្ថែម​ការ​ហ្វឹកហាត់​របស់​ខ្លួន​ជានិច្ច ​ដើម្បី​ត្រៀម​ខ្លួន​ឱ្យ​រួច​រាល់​សម្រាប់​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ប៉ះ​ប៉ូលិស​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០​ខែ​កញ្ញា​ឆ្នាំ​២០១៦​ខាង​មុខ​នេះ។ បើ​ទោះ​ជា​អវត្តមាន​កីឡាករ​សំខាន់​ៗ ​ប៉ុន្មាន​នាក់ ដែល​ជាប់​ភារកិច្ច​ជាមួយ​ជម្រើស​ជាតិ​ក៏​ដោយ ក៏​លោក ​ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​នៅ​តែ​កោះហៅ​កីឡាករ​នៅ​សល់​ហ្វឹកហាត់​ជាមួយ​គ្នា​ដែរ។

 

បឹង​កេត ហ្វឹកហាត់​មិន​ឈប់ ទោះ​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ជម្រើស​ជាតិ

 

បឹង​កេត ហ្វឹកហាត់​មិន​ឈប់ ទោះ​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ជម្រើស​ជាតិ

 

បឹង​កេត ហ្វឹកហាត់​មិន​ឈប់ ទោះ​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ជម្រើស​ជាតិ

 

បឹង​កេត ហ្វឹកហាត់​មិន​ឈប់ ទោះ​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ជម្រើស​ជាតិ

 

បឹង​កេត ហ្វឹកហាត់​មិន​ឈប់ ទោះ​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ជម្រើស​ជាតិ

 

បឹង​កេត ហ្វឹកហាត់​មិន​ឈប់ ទោះ​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ជម្រើស​ជាតិ

 

បឹង​កេត ហ្វឹកហាត់​មិន​ឈប់ ទោះ​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ជម្រើស​ជាតិ

 

បឹង​កេត ហ្វឹកហាត់​មិន​ឈប់ ទោះ​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ជម្រើស​ជាតិ

 

បឹង​កេត ហ្វឹកហាត់​មិន​ឈប់ ទោះ​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ជម្រើស​ជាតិ

 

បឹង​កេត ហ្វឹកហាត់​មិន​ឈប់ ទោះ​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ជម្រើស​ជាតិ

 

បឹង​កេត ហ្វឹកហាត់​មិន​ឈប់ ទោះ​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ជម្រើស​ជាតិ

 

បឹង​កេត ហ្វឹកហាត់​មិន​ឈប់ ទោះ​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ជម្រើស​ជាតិ

 

បឹង​កេត ហ្វឹកហាត់​មិន​ឈប់ ទោះ​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ជម្រើស​ជាតិ

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ