ទាហាន និង​ប៉ូលិស នឹងត្រូវ​ចល័ត និង​ពង្រាយ​ទូទាំងប្រទេស​ហ្វីលីពីន​ដើម្បី​ធានា​សន្តិសុខ និង​សុវត្ថិភាព​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       September-03-2016, 12:00 pm         575

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ទាហាន និង​ប៉ូលិស នឹងត្រូវ​ចល័ត និង​ពង្រាយ​ទូទាំងប្រទេស​ហ្វីលីពីន​ដើម្បី​ធានា​សន្តិសុខ និង​សុវត្ថិភាព​កម្លាំងហ្វីលីពីន (ប្រភពរូបភាព៖ www.philstar.com)