ផឹកកាហ្វេ នៅពេលណាទើបល្អបំផុតចំពោះសុខភាព

6 Videos


ការផឹកកាហ្វេមនុស្សជាច្រើនមិនបានគិតពីពេលវេលាទេពោលគឺនៅពេលដែលខ្លួនមានឱកាសឬចង់ផឹងពេលណាក៏ទិញមកផឹកតែម្តង ។ តាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាការផឹកកាហ្វេដែលល្អបំផុតគឺម៉ោង ១០ និង ៣០ នាទីព្រឹក ។

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអាមេរិកបានរកឃើញថា ការផឹកកាហ្វេអំឡុងពេលម៉ោង ៨-៩ ព្រឹកមិនផ្តល់ផលល្អចំពោះសុខភាពប៉ុន្មានទេដោយសារថាអំឡុងពេលនេះរាងកាយផលិតអ័រម៉ូន Cortisal ដែលជាអំឡុងពេលរាងកាយកម្រើកខ្លួនច្រើនបំផុត ។

ហេតុនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការណែនាំថាការផឹកកាហ្វេយកល្អបំផុតគួរពេលវេលាម៉ោង ១០ ព្រឹកព្រោះថាជាអំឡុងពេលដែលរាងកាយមិនបញ្ចេញអ័រម៉ូន Cortisa ឱ្យកម្រើកខ្លួនសហេតុនេះវាទើបមិនបង្កការប៉ះពាល់ណាមួយដល់រាងកាយ ៕

ដេប៉ូ