រយៈ​ពេល​៤​ថ្ងៃ​មានអ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ជាង​៥៣​ម៉ឺន​នាក់

រយៈ​ពេល​៤​ថ្ងៃ​មានអ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ជាង​៥៣​ម៉ឺន​នាក់