មេរៀចំបន្ទប់និងមេ Reciptionis

Company

亚洲福永酒店 ( Ya Zhou For You Hotel )   

type

Private Limited Company

Industry

Food & Beverages

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Management

Hiring

Industry

Hotel/Hospitality

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

Chinese-Mandarin--
Good   

English--
Good   

Age

30 ~ 45

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-05-2016

Closing Date

Sep-14-2016
 
  -មានអាយុ 30-45 ឆ្នាំ
- ភេទ: ប្រុសឬស្រី
- ប្រាក់បៀវត្ស: 250-350

តម្រូវការ:

១បទពិសោធ​ការងារ​​ : មានបទពិសោធការងារពីរឆ្នាំឡើងទៅ, ស្ទាត់ជំនាញជាមួយបន្ទប់ទទួលស្វាគមន៍ការរៀបចំគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារនិងការងារបណ្តុះបណ្តាល
2. ភាសា: ភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនឹងអាចប្រើប្រាស់ភាសាចិនមានអទិភាព
3, កម្មវិធីការិយាល័យ: Word, Excel និងសមត្ថភាពផ្នែកកម្មវិធីការិយាល័យផ្សេងទៀត

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR

Phone

096 3055581

Email

[email protected]

Website

Address

In Koh Pich , Phnom Penh.