ជាងភ្លើងនិងសំណង់

Company

亚洲福永酒店 ( Ya Zhou For You Hotel )   

type

Private Limited Company

Industry

Food & Beverages

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Catering/Restaurant

Hiring

Industry

Food & Beverages

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male

Language

Chinese-Mandarin--
Good   

English--
Fair   

Age

25 ~ 50

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-05-2016

Closing Date

Sep-14-2016
 
  -មានអាយុ 25-50 ឆ្នាំ
- ភេទ: ប្រុស
- ប្រាក់បៀវត្ស: 200-250 ដុល្លារអាមេរិក

តម្រូវការ:
1បទពិសោធ : ការងារ: ជាងពីរឆ្នាំនៃការមានបទពិសោធការងារនៅក្នុងទីតាំងដូចជា, ជាងទឹក ភ្លើង​ និងការងារជាងឈើជាផ្សេងទៀត
2. ភាសា: ការទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្ទាត់ភាសាអង់គ្លេសមានអាទិភាព

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR

Phone

096 3055581

Email

[email protected]

Website

Address

In Koh Pich , Phnom Penh.