គ្រប់គ្រង​​​​ទូទៅ

Company

亚洲福永酒店 ( Ya Zhou For You Hotel )   

type

Private Limited Company

Industry

Food & Beverages

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

3

Function

Management

Hiring

Industry

Food & Beverages

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

Chinese-Mandarin--
Good   

English--
Fair   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-05-2016

Closing Date

Sep-14-2016
 
  -មានអាយុ 30-40
- ភេទ: ប្រុសឬស្រី
- ប្រាក់បៀវត្សចំពោះ: 800-1000 ដុល្លារអាមេរិក

** តម្រូវឱ្យមាន:
1. បទពិសោធការងារ: មានបទពិសោធធ្វើការងារបីឆ្នាំ, ស្ទាត់ជំនាញជាមួយការគ្រប់គ្រងរួមប្រតិបត្តិការទីផ្សារបណ្តុះបណ្តាបុគ្គលិក។
2. ភាសា: ភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញការប្រើការទំនាក់ទំនងផងដែរនឹងអាចប្រើប្រាស់ភាសាចិនបាននឹងមានអទិភាព
3, កម្មវិធីការិយាល័យ: Word, Excel និងសមត្ថភាពផ្នែកកម្មវិធីការិយាល័យផ្សេងទៀត
4. ការអប់រំ: មហាវិទ្យាល័យ (មហាវិទ្យាល័យ) ឡើងទៅ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR

Phone

096 3055581

Email

[email protected]

Website

Address

In Koh Pich , Phnom Penh.