ពាក្យថា «ម៉ែ» មិនសាបរលត់ ពីភពផែនដីរបស់យើងទេ !!

កាលបើឃើញរូបទាំងនេះហើយ យើងអាចហៅបានថា «មាតាពិភពលោក» ស្ត្រីទាំងឡាយមិនត្រឹមតែបានផ្តល់ទឹកដោះចិញ្ចឹមកូនប៉ុណ្ណោះទេ តែនៅបានជួយពិភពលោកថែមទៀត ។ ទោះក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកបែបណាក៏ដោយ ម្រាមដៃម្តាយទាំងដប់ ខ្វារក្តាប់ ឱបបីកូនជាប់ហ្នឹងដៃ ។ ប្រសិនធម្មជាតិផ្តល់ឱ្យស្ត្រីជាមាតានូវ ម្រាមដៃ ២០-៣០ ក៏នៅតែមិនទំនេរម្រាមមួយណាឡើយ ។

ពាក្យថា «ម៉ែ» មិនសាបរលត់ ពីភពផែនដីរបស់យើងទេ !! ពាក្យថា «ម៉ែ» មិនសាបរលត់ ពីភពផែនដីរបស់យើងទេ !! ពាក្យថា «ម៉ែ» មិនសាបរលត់ ពីភពផែនដីរបស់យើងទេ !!

រូបទាំងនេះអ្នកប្រើហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Matana Parmsopee បានសរសេរខ្លឹមសារថា «មិនត្រឹមជាម្តាយរបស់មនុស្សទេ…តែជាមិត្តជួយពិភពលោកថែមទៀត» ។ សង្គមមេឌាបានចូលមកមានយោបល់ជាច្រើន «ម៉ែជាអ្នកផ្តល់កំណើត សូមសរសើរក្នុងនាមជា «ម៉ែ» នៃសុភាពជាស្ត្រីរបស់ទូទាំងពិភពលោក» ។

ពាក្យថា «ម៉ែ» មិនសាបរលត់ ពីភពផែនដីរបស់យើងទេ !! ពាក្យថា «ម៉ែ» មិនសាបរលត់ ពីភពផែនដីរបស់យើងទេ !! ពាក្យថា «ម៉ែ» មិនសាបរលត់ ពីភពផែនដីរបស់យើងទេ !!

មនុស្សជាច្រើនមិនធ្លាប់បានឃើញរូបទាំងនេះទេ «ម៉ែ» មានទឹកចិត្តមេត្តាករុណា, ពាក្យថា «ម៉ែ» មិនមានថ្ងៃរលត់សាបសូន្យលើភពផែនដីរបស់យើងនេះឡើយ… ៕

ពាក្យថា «ម៉ែ» មិនសាបរលត់ ពីភពផែនដីរបស់យើងទេ !! ពាក្យថា «ម៉ែ» មិនសាបរលត់ ពីភពផែនដីរបស់យើងទេ !! ពាក្យថា «ម៉ែ» មិនសាបរលត់ ពីភពផែនដីរបស់យើងទេ !! ពាក្យថា «ម៉ែ» មិនសាបរលត់ ពីភពផែនដីរបស់យើងទេ !!

ប្រភព ៖ matenak