ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់

6 Videos


អ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានឮឈ្មោះប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ ( Kazakhastan ) ទេមើលទៅ ! តាមពិតប្រទេសនេះស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសមហាអំណាចធំៗពីរ គឺ រុស្ស៊ី និង ចិន ។

ប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ ២,៧២៤,៩០០ គីឡូម៉ែត្រការេ ជាប់ជាប្រទេសទី ៩ ដែលមានផ្ទៃដីធំជាងគេលើពិភពលោក ។ ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថា មានប្រហែលជាជិត ១៨ លាននាក់ ហើយវាក៏ថែមទាំងត្រូវបានស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយស្រីស្អាតផងដែរ ។

ចង់ដឹងថា តើសម្រស់ស្រីស្អាតកាហ្សាក់ស្តង់យ៉ាងណានោះ ទើបល្បីយ៉ាងនេះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ ឡបលីផប )

ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ក្រឡេកមើលសម្រស់ស្រីស្អាត នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់