មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​០៤ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ កន្លង​ទៅ​នេះ ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ «Corso Zundert Flower Parade» ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ហូឡង់ ដែល​មើល​ទៅ​ពិត​ជា​អស្ចារ្យ​មែន​ទែន។ មិន​ខុស​អី​ពី​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ឆ្នាំ​មុន ក្រុម​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត បាន​ចូល​រួម​ប្រកួត​ប្រជែង​រចនា​ផ្កា ឲ្យ​ទៅ​ជា​រូប​ផ្សេងៗ។ បើ​មើល​តាម​ទិដ្ឋភាព​នៅ​ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​នោះ យើង​អាច​មើល​ឃើញ​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា «Dahlias» ចំនួន ២០ ខុសៗ​គ្នា។

 

គួរ​បញ្ជាក់​ថា អ្នក​ទទួល​បាន​ជយលាភី​ក្នុង​ការ​រចនា​ផ្កា ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នេះ គឺ​បាន​ទៅ​លើ​ចម្លាក់​ផ្កា​រូប នាគ​ពណ៌​ទឹក​ក្រូច ឈ្មោះ «Dangerous Transportation» ដែល​បាន​រចនា​ឡើង​ដោយ​ក្រុម​មួយ ឈ្មោះ​ថា «Tiggelaar»៕

 

តោះ! ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ក្នុង​ពិធី​ដង្ហែ​ក្បួន​ផ្កា​នោះ​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

មក​មើល​រូប​ចម្លាក់​យក្ស ធ្វើ​ឡើង​ពី​ផ្កា​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែ​ផ្កា​ធំ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ boredpanda