រំលឹក​រូបភាព​ជក់ចិត្ត​ពេល iPhone មក​ដល់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​

iPhone បាន​ឈរ​នៅ​ទី​កំពូល ​ជា​ម៉ាក​ទូរសព្ទ​ដែល​ទទួល​ការ​ពេញ​និយម​បំផុត​ទាំង​​ចាស់​​និង​ក្មេង ជាពិសេស​យុវវ័យ។ នៅ​ពេល Apple ប្រកាស​ចេញ iPhone ជំនាន់​ថ្មី​ម្តង​ៗ​ផ្អើល​អស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​គ្រប់​ទិសទី ដោយ​អ្នក​ខ្លះ​ហ៊ាន​ចំណាយ​លុយ​​យ៉ាង​ក្រាស់ក្រែល​មិន​ស្តាយ ដើម្បី​បាន​ទូរសព្ទ​នេះ​មក​កាន់​ប្រើ​មុន​គេ។

 

ខាងក្រោម​នេះ​​ជា​កម្រង​រូបភាព​​មួយ​ចំនួនបង្ហាញ​ពី​បរិយាកាស​នៅ​ពេល iPhone មក​ដល់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​នេះ។

 

រំលឹក​រូបភាព​ជក់ចិត្ត​ពេល iPhone មក​ដល់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​

 

រំលឹក​រូបភាព​ជក់ចិត្ត​ពេល iPhone មក​ដល់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​

 

រំលឹក​រូបភាព​ជក់ចិត្ត​ពេល iPhone មក​ដល់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​

 

រំលឹក​រូបភាព​ជក់ចិត្ត​ពេល iPhone មក​ដល់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​

 

រំលឹក​រូបភាព​ជក់ចិត្ត​ពេល iPhone មក​ដល់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​

 

រំលឹក​រូបភាព​ជក់ចិត្ត​ពេល iPhone មក​ដល់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​

 

រំលឹក​រូបភាព​ជក់ចិត្ត​ពេល iPhone មក​ដល់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​

 

រំលឹក​រូបភាព​ជក់ចិត្ត​ពេល iPhone មក​ដល់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​

 

រំលឹក​រូបភាព​ជក់ចិត្ត​ពេល iPhone មក​ដល់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​

 

រំលឹក​រូបភាព​ជក់ចិត្ត​ពេល iPhone មក​ដល់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​

 

រំលឹក​រូបភាព​ជក់ចិត្ត​ពេល iPhone មក​ដល់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​

 

រំលឹក​រូបភាព​ជក់ចិត្ត​ពេល iPhone មក​ដល់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​