ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​

ព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន “អែបផល Apple” ត្រូវបានធ្វើនៅ “សានហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ San Francisco” នៅម៉ោង ១០ ព្រឹកត្រូវនឹងម៉ោង ១២ ពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជា។ តោះទៅមើលទាំងអស់គ្នានូវផលិតផលដែលក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

១. នាឡិកាដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន “អែបផល Apple” ជាផលិតផលដែលត្រូវបានបង្ហាញមុនគេ។ រឿងដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺក្រុមហ៊ុនអែបផលបានដាក់បញ្ចូលហ្គេម “ភូកគីម៉នហ្គោ Pokemon Go” ក្នុងនាឡិកានេះផងដែរ។ នាឡិកាថ្មីនេះមានបួនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស។ នាឡិកានេះនឹងដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ ៣៦៩ ដុល្លារ។

ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​

២. ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ “អាយអូអែស ធិន i.OS 10″

៣. ទូរសព្ទ “អាយហ្វូនសែវែន និងអាយហ្វូនសែវែន ផ្លាស់ iPhone 7 & iPhone 7 Plus” និង មានពណ៌ខ្មៅ ពណ៌មាស ពណ៌ប្រាក់ និងពណ៌ផ្កាឈូក។ ទូរសព្ទថ្មីទាំងពីរនេះនឹងមានតម្លៃដូចនឹង “អាយហ្វូនសិចអែស iPhone 6s” ដែរដោយនឹងចាប់ផ្តើមដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ ៦៤៩ ដុល្លារ។

ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​

៤. “អ៊ែរផតស៏ Airpods” បញ្ចេញលក់នៅចុងខែតុលា ក្នុងតម្លៃ ១៥៩ ដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​ ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​

ប្រភព ៖ mohameas

  • ក្រុមហ៊ុនអែបផលបានបង្ហាញរូប​រាង​​ទូរសព្ទ iPhone7 និង iPhone7 Plus កាល​ពីយប់​មិញ​已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/08  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: