លទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នឹងប្រកាស នៅថ្ងៃទី ១០-១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះហើយ!

សម្រាប់សិស្ស​​ដែលប្រឡងនៅមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ​​និងខេត្តកណ្តាល​ ​នឹងដឹងអំពើលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ​​ របស់ខ្លួន​ អស់រយៈកាល១២ឆ្នាំ​ ​មកនេះ ​​​ នឹងដឹងនៅថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ ​ខាងមុខនេះហើយ​ ​បញ្ជាក់ពេលរសៀល។​​ដោយឡែកសម្រាប់សិស្ស ​ដែលប្រឡងនៅតាមបណ្តាមណ្ឌលខេត្តផ្សេងៗ​ ​ឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញនឹងដឹងពីលទ្ធផល របស់ខ្លួន ​នៅថ្ងៃទី ១១  កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦  បញ្ជាក់ពេលព្រឹក៕​​

លទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នឹងប្រកាស នៅថ្ងៃទី ១០-១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះហើយ!កញ្ញា
ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា