រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

ការ​ប្រកួត​ពាន​រង្វាន់​លីគ​កំពូល​កម្ពុជា​សប្ដាហ៍​ចុងក្រោយ​ កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ ក្រុម​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​បាន​បំបាក់​ក្រុម​អាស៊ី​អឺរ៉ុប ដោយ​លទ្ធផល​ ៤-១ នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​។ ជ័យ​ជម្នះ​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ការពារ​ជាតិ​ឡើង​លេខ​១ បណ្ដោះ​អាសន្ន​រង់ចាំ​អ៊ុត​លទ្ធផល​រវាង​ បឹង​កេត និង​អគ្គ​ស្នង​ការ​នគរបាល​ជាតិ​ល្ងាច​នេះ។

 

ខាង​ក្រោម​ជា​រូបភាព​សកម្មភាព​ប្រកួត​​ស្អាតៗ របស់​គូ​ទាំង​២៖

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

រូបថតសកម្មភាពប្រកួត ការពារជាតិ ឈ្នះ អាស៊ីអឺរ៉ុប ៤-១ យប់មិញ

 

ដោយ៖ វីរ៉ុត