បុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿង

បុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា បានសម្រេចចិត្តចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនដើម្បីថតរូបយកស្ទីលតាមតួអង្គក្នុងខ្សែភាពយន្តល្បី ដែលកន្លែងដែលគាត់ថតគឺដូចគ្នាទៅនឹងកន្លែងនៅក្នុងភាពយន្តនោះអញ្ចឹង។ គោលបំណងរបស់គាត់មិនចង់បង្ហាញថាគាត់អាចធ្វើស្ទីលថតរូបដូចតារាល្បីៗនោះទេ ប៉ុន្តែគាត់ចង់បង្ហាញអ្នកគ្រប់គ្នាឲ្យដឹងថា ចាប់តាំងពីថ្ងៃថតរឿងទាំងនោះ មកដល់ពេលនេះកន្លែងទាំងនោះផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាខ្លះហើយ៕

បុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿង

បុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿង

បុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿង

បុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿងបុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿងបុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿងបុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿងបុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿងបុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿងបុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿងបុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿងបុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿងបុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿងបុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿងបុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿងបុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿង

 

  • បុរស​ម្នាក់​ចំណាយ​ពេល​ដើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ថត​រូប​យក​ស្ទីលតាម​តួ​អង្គ​ក្នុង​រឿង已关闭评论
  • 11 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/10  Category:កំសាន្ត
Tags: