ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

អ្នក​តាមដាន​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ខ្នាត​ធំ​តែង​តែ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នឹង​ទីតាំង​ថត​​ដែល​មាន​សភាព​អស្ចារ្យ​ ដូច​ជា​ប្រាសាទ និង ទីក្រុង​នា​ថ្ងៃ​អនាគត​ជា​ដើម ហើយ​អ្នក​ប្រហែល​ជា​យល់​ថា​ ទីតាំង​ទាំង​នោះ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​បច្ចេកទេស​កុំព្យូទ័រ។ តាម​ពិត​មាន​ទីតាំង​ខ្លះ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ចេញ​ពី​ប្លង់​តូចៗ​ ដែល​មាន​សភាព​ដូច​ពិតៗទៅ​វិញ។ ជាក់​ស្ដែង​ដូច​ជា​ប្លង់​តូចៗ​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

 

​​​​​@ ប្លង់​ប្រើ​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ The Lord of The Rings

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

@ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ Goldeneye

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

@ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ The Grand Budapest Hotel

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

@ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ Escape from New York

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

@ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ Inception

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

@ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ Batman (ឆ្នាំ​ ១៩៨៩)

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

@ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ Braindead

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

@ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ ParaNorman

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

​@ ខ្សែ​ភាព​យន្ត Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

@ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ Superman (ឆ្នាំ​ ១៩៧៨)

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

@ ខ្សែ​ភាព​យន្ត Superman Returns

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ

 

@ ខ្សែ​ភាព​យន្ត The Fifth Element

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ
@ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ Harry Potter

 

ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​ប្លង់​តូចៗ​​​​ រៀប​ចំ​​សម្រាប់​ថត​រឿង មើល​ទៅ​​​ដូច​ពិតៗ
​​​​​​​​​

ចុច​អាន៖ មើល​​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក​រឿង ”Mechanic: Resurrection” មុន​ថត​ក៏​មាន​សែន​មាន់ទា​ដែរ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ BrightSide