លទ្ធផលបាក់ឌុបឆ្នាំ ២០១៦ នេះ មានអ្នកជាប់ច្រើនជាងឆ្នាំមុន

លទ្ធផលប្រលងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំនេះ បង្ហាញថាបេក្ខជនដែលប្រលងជាប់មាន ៦២,១៨ភាគរយ គឺច្រើនជាងឆ្នាំមុន។ នេះបើតាមការបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមុននេះបន្តិច។

តាមទំព័រ Facebook ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា បេក្ខជនប្រឡងជាប់ក្នុងសម័យប្រឡងឆ្នាំ២០១៦នេះ មានចំនួន ៥៥ ៧៥៣នាក់ ត្រូវជា ៦២,១៨% នៃបេក្ខជនវត្តមានចំនួន ៨៩ ៦៦១នាក់ ។ ក្នុងនោះ បេក្ខជនប្រឡងជាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ មានចំនួន ៣៨ ៤១៥នាក់ ត្រូវជា ៥៧,២៨% នៃបេក្ខជនចំនួន ៦៧ ០៧១នាក់។ បេក្ខជនប្រឡងជាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម មានចំនួន ១៧ ៣៣៨នាក់ ត្រូវជា ៧៦,៧៥% នៃបេក្ខជនចំនួន ២២ ៥៩០នាក់ ។

ប្រភព៖ sabay


Related Posts