រកឃើញ​សិស្សឆ្នើម​និទ្ទេស A ខ្ពស់ជាងគេ​ទូទាំងប្រទេសហើយ

យុវជន​ កាំង​ ស៊ីញលី​ មកពី សាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិទី5 ភ្នំពេញ​ ​សិស្សឆ្នេីមនិទ្ទេស A ខ្ពស់ជាងគេទូទាំងប្រទេស លំដាប់​ពិន្ទុ​ 100.00។

 

រកឃើញ​សិស្សឆ្នើម​និទ្ទេស A ខ្ពស់ជាងគេ​ទូទាំងប្រទេសហើយ

រកឃើញ​សិស្សឆ្នើម​និទ្ទេស A ខ្ពស់ជាងគេ​ទូទាំងប្រទេសហើយ