ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

6 Videos


ទីបំផុតនារីម្នាក់ឈ្មោះ Heidi Williams បានរកឃើញវិធីរំដោះខ្លួនចេញពីភាពតានតឹង និង ស្ត្រេស ដែលបន្ទាប់ពីទទួលរងនូវការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តផ្សេងៗ បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ។

កាលពីពេលមុន នាង Heidi Williams ធ្លាប់មានបញ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍រយៈពេល ៦ ខែ ដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះនាងស្ទើរតែធ្វើអត្តឃាតទៅហើយ ប៉ុន្តែក្រោយមកស្ត្រីរូបនេះបានរកឃើញក្បួនហាត់យ៉ូហ្កា ( Yoga ) ថ្មីៗ និង ប្លែកៗ ដើម្បីទទួលបានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនេះបានយ៉ាងល្អ និង ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នាងមានប្រសើរឡើងវិញ ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្រងរូបថតមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពហាត់យ៉ូហ្កា របស់នាង Heidi Williams ដែលស័ក្ដិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមានភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍គួរតែយកវាទៅសាកល្បង ៕

( ប្រភព ៖ បដផេនដា ) កុសល

ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្បួនហាត់យោហ្គាចម្លែកទាំងនេះ អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព