ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

ការ​ប្រកួត​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​កំពូល​របស់​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៦ បាន​បញ្ចប់​ទៅ​ជា​ស្ថាពរ​​​ ដោយ​ក្រុម​បឹង​កេត​អង្គរ​ជា​ម្ចាស់​ជើង​ឯក ក្រុម​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​​ទទួល​បាន​ជើង​ឯក​រង ក្រុម​ណាហ្គាវើល​ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ៣ និង​ក្រុម​ព្រះ​ខ័ន​រាជ​ស្វាយរៀង​ទទួល​បាន​​លេខ៤។ ខាង​ក្រោម​ជា​ទិដ្ឋភាព​​ស្នាម​ញញឹម​របស់​ក្រុម​បឹង​កេត​អង្គរ​ ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ​កំពូល​កម្ពុជា​កាល​ពី​យប់​មិញ៖

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

ស្នាម​ញញឹម​របស់​​បឹង​កេត ​ក្នុង​ពេល​លើក​ពាន​លីគ២០១៦​​យប់មិញ

 

អត្ថបទ ៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​