បុរស​ម្នាក់​សម្រេច​ក្ដី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​សាងសង​ផ្ទះ​មនុស្ស​តឿ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​និទាន

បុរសអាយុ ៣០ ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Ashley Yeates បានសម្រេចក្ដីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនក្នុងការសាងសងផ្ទះមនុស្សតឿដ៏្រសស់ស្អាតក្នុងរឿងនិទាន។

ផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតនោះត្រូវបានចំលងចេញពីម៉ូតផ្ទះមនុស្សតឿក្នុងរឿង Lord of The Ring និង រឿង The hobbit គ្រាន់តែផ្ទះដែលគាត់សាងសងចេញមកមានលក្ខណៈទូលាយជាង អាចឲ្យមនុស្សធម្មតារស់នៅបាន ។ ទាំងការគូប្លង និងការសាងសង់គឺគាត់ជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯង មិនចាំបាច់ជួលជាងនោះទេ។ តោះមកមើលផ្ទះរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នា ៖

បុរស​ម្នាក់​សម្រេច​ក្ដី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​សាងសង​ផ្ទះ​មនុស្ស​តឿ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​និទាន

បុរស​ម្នាក់​សម្រេច​ក្ដី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​សាងសង​ផ្ទះ​មនុស្ស​តឿ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​និទាន

បុរស​ម្នាក់​សម្រេច​ក្ដី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​សាងសង​ផ្ទះ​មនុស្ស​តឿ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​និទាន

បុរស​ម្នាក់​សម្រេច​ក្ដី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​សាងសង​ផ្ទះ​មនុស្ស​តឿ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​និទាន

បុរស​ម្នាក់​សម្រេច​ក្ដី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​សាងសង​ផ្ទះ​មនុស្ស​តឿ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​និទាន

បុរស​ម្នាក់​សម្រេច​ក្ដី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​សាងសង​ផ្ទះ​មនុស្ស​តឿ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​និទាន

បុរស​ម្នាក់​សម្រេច​ក្ដី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​សាងសង​ផ្ទះ​មនុស្ស​តឿ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​និទាន

បុរស​ម្នាក់​សម្រេច​ក្ដី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​សាងសង​ផ្ទះ​មនុស្ស​តឿ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​និទាន

បុរស​ម្នាក់​សម្រេច​ក្ដី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​សាងសង​ផ្ទះ​មនុស្ស​តឿ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​និទាន

បុរស​ម្នាក់​សម្រេច​ក្ដី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​សាងសង​ផ្ទះ​មនុស្ស​តឿ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​និទាន

បុរស​ម្នាក់​សម្រេច​ក្ដី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​សាងសង​ផ្ទះ​មនុស្ស​តឿ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​និទាន

បុរស​ម្នាក់​សម្រេច​ក្ដី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​សាងសង​ផ្ទះ​មនុស្ស​តឿ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​និទាន

បុរស​ម្នាក់​សម្រេច​ក្ដី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​សាងសង​ផ្ទះ​មនុស្ស​តឿ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​និទាន

  • បុរស​ម្នាក់​សម្រេច​ក្ដី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​សាងសង​ផ្ទះ​មនុស្ស​តឿ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​និទាន已关闭评论
  • 37 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/11  Category:កីឡា
Tags: