ក្រសួង​វប្បធម៌ ហាម​ផលិត​កុន បើ​គ្មាន​ជំនាញ​

​ក្រសួង​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រសិល្បៈ ប្រកាសថា​នឹងមិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ដឹកនាំ​ផលិត​ស្នាដៃ​ភាពយន្ត​រឿង​ខ្នាត​វែង ទៀតឡើយ ចំពោះ​អ្នកដឹកនាំ​រឿង​ណា ដែល​មិនមាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​វិជ្ជាជីវៈ បទពិសោធន៍ និង​សមត្ថភាព​។​