មេរោគ​ថ្មី​កំពុង​វាយប្រហារ​ពេញ Facebook តែមាន​វិធី​ការពារ​

​មេរោគ​អ៊ីនធឺណិត​ប្រភេទ​ថ្មី​ទើប​បង្ហាញខ្លួន​មក​វាយប្រហារ​គណនី​នានា​ពេញ​បណ្ដាញ​សង្គម Facebook​។​
​គណនី​ដែល​ឆ្លង​មេរោគ​នោះ​នឹង​ផ្ញើ Link ហើយ Tag ទៅលើ​គណនី Friend របស់គេ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្ត​ហើយ​ប្រសិន​គណនី​ណា​ចុច Link ទាំងនោះ​នឹង​អាច​ឆ្លង​មេរោគ​ប្រភេទ​នោះ​។​