១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត

6 Videos


បណ្ដុំរូបថតទាំង ១៨ សន្លឹកដែល «ប្រជាប្រិយ» លើកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសនេះ គឺជារូបថតរបស់បេក្ខជនប្រឡងម៉ូដពុកចង្កាចម្លែកៗប្រចាំឆ្នាំ និង ត្រូវបានក្លាយជាចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីមួយសម្រាប់បណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើននាក់ទូទាំងសាកលលោក ។ បណ្ដុំរូបថតទាំងនេះទៀតសោតត្រូវបានគេរក្សាទុកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៃការប្រឡងនៅក្នុងទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមរិក ។

ចង់ដឹងថា បណ្ដុំរូបថតអ្នកលេងពុកចង្កាម៉ូដចម្លែកៗទាំងនោះគួរឲ្យអស់សំណើចប៉ុនណា សូមមើលការបង្ហាញជូនទាំងអស់គ្នា ៖

(ប្រភព៖ បដផេនដា) កុសល

១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត១៨ សន្លឹកបង្ហាញពីម៉ូដពុកចង្កា គួរឱ្យអស់សំណើចបំផុត