​រដ្ឋសភា​កម្ពុជា បានរៀបចំ​សមាជិក ឲ្យ​ចូលរួម​ប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​ប្រតិបត្តិ​នៃ​សភា​តំបន់​អាស៊ី​ និពន្ធដោយ : ម៉ៅ សុផា       September-13-2016, 8:39 am         55

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132​រដ្ឋសភា​កម្ពុជា បានរៀបចំ​សមាជិក ឲ្យ​ចូលរួម​ប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​ប្រតិបត្តិ​នៃ​សភា​តំបន់​អាស៊ី​