កូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេ

6 Videos


កន្លងមកយើងធ្លាប់ដឹងរួចមកហើយថា នៅប្រទេសលោកខាងលិចគឺមានវប្បធម៌ចម្រុះ ដោយភាគច្រើនយើងអាចដឹងតាមរយៈ ភាសានិយាយ ការស្លៀកពាក់ (សំខាន់បំផុត) និង ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាដើម ។

ជាមួយគ្នានេះ ការស្លៀកពាក់របស់កូនកម្លោះ កូន ក្រមុំនៅក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន ឧទាហរណ៍ កូនក្រមុំប្រទេសលោកខាងលិចគេស្លៀករ៉ូបស ចំណែកកូនក្រមុំជនជាតិឥណ្ឌា គឺតែងតែស្លៀករ៉ូបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ផ្កាឈូក ឬ ពណ៌ក្រហមទៅវិញ ។

ទាក់ទងជាមួយសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះដែរ ថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» នឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមកគយគន់សម្រស់ដ៏ត្រកាលរបស់កូនក្រមុំអ៊ីស្លាម ដោយកន្លងមកគេបានកត់សម្គាល់ឃើញថា នារីជនជាតិអ៊ីស្លាមគឺជំនាញរៀបចំខ្លួនខ្លាំងណាស់ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសម្រស់ស្អាតដាច់គេ ។

រូបថតមួយចំនួនដែលបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសនេះគឺត្រូវបានជ្រើសរើសជាពិសេសដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ និង បានដឹងថា តើកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមស្អាតខ្លាំងប៉ុនណា នៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេ ។ ដូចនេះសូមមើលការបង្ហាញជូនទាំងអស់គ្នា ៖

( ប្រភព ៖ បដផេនដា ) កុសល

កូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេកូនក្រមុំអ៊ីស្លាមរូបណា ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេ