កម្មវិធី​សម្រាប់​ស្វែងរក Wi-Fi ប្រើប្រាស់​អត់​អស់​លុយ​

Wi-Fi ជា​ប្រភព​អ៊ីនធឺណិត​មួយ​ដ៏​ល្អប្រសើរ​ដោយសារ​វា​មិន​ចំណាយ​ថាមពល​ថ្ម អស់​ច្រើន​ដូចជា​ការប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​តាម​ទូរ​សព្ទ​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ការស្វែងរក Wi-Fi ប្រើ​ដោយ​អត់​អស់​លុយ​អាចជា​ការលំបាក​បន្តិច​។​