នរណា​ខ្លះ​យល់​អារម្មណ៍​ដ៏​ឈឺ​ចាប់​​មួយ​នេះ

អ្នកគ្រប់គ្នាប្រាកដជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់នេះជាក់ជាមិនខាន គឺជាការដើរទង្គិចជើងជាមួយតុ ទូ កៅ អី ឬ របស់រឹងផ្សេងៗ ដែលវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់បំផុត។