សមាគម​គ្រឹះស្ថាន​ឧត្តម​សិក្សា​កម្ពុជា បក​ស្រាយ​រឿង​ចំណាត់​ថ្នាក់​សាកលវិទ្យាល័យ​ល្បីៗ​នៅ​កម្ពុជា

ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មុន​នេះ សារព័ត៌មាន​អនឡាញ​ក្នុង​ស្រុក​មួយ បាន​ចុះ​ផ្សាយ​អត្ថបទ​អំពី​តារាង​ចំណាត់​ថ្នាក់​សាកល​វិទ្យាល័យ​ល្បី​ៗ​នៅ​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦ ដោយ​មាន​ទាំង​សាកល​វិទ្យាល័យ​រដ្ឋ និង​ឯកជន។ ទាក់ទិន​បញ្ហា​នេះ សមាគម​គ្រឹះស្ថាន​ឧត្តម​សិក្សា​កម្ពុជា បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​បដិសេធ​ទាំង​ស្រុង។ សូម​អាន​សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍​ខាង​ក្រោម៖

 

សមាគម​គ្រឹះស្ថាន​ឧត្តម​សិក្សា​កម្ពុជា បក​ស្រាយ​រឿង​ចំណាត់​ថ្នាក់​សាកលវិទ្យាល័យ​ល្បីៗ​នៅ​កម្ពុជា