តារាម៉ូដែលម្នាក់នេះធ្វើឲ្យគេងឿយឆ្ងល់ថា នាងជាមនុស្សពិត ឬ ជាតុក្កតា ?

6 Videos


តារាម៉ូដែលល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺរណេត Instagram នាង Lil Miquela បានបង្កើតចម្ងល់ស្រាយមិនដាច់សម្រាប់អ្នកគាំទ្រនាង ។

គេបានដឹងថា នាងមានអ្នកតាមដាន (Follower) ជិត ៧ ម៉ឺននាក់ក្នុង Instagram ហើយសំណួរតែងតែកើតមានជារឿយៗ ថានាងជាមនុស្សពិត ឬ យ៉ាងណា ។

រូបថតជាច្រើនដែលនាងតែងបង្ហោះគឺថា ស្ទើរតែដូចតុក្កតាបេះបិទ ដែលធ្វើឲ្យមានមតិពីរកើតឡើង ដែលមួយថានាងជាមនុស្សពិត ឯមួយទៀតថា នាងកែមុខតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ។

ចម្ងល់នេះនៅតែស្រាយមិនដាច់ ហើយចង់ដឹងថា សម្រស់នាងយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ  ( ប្រភព ៖ ឡបលីផប  )

តារាម៉ូដែលម្នាក់នេះធ្វើឲ្យគេងឿយឆ្ងល់ថា នាងជាមនុស្សពិត ឬ ជាតុក្កតា ?តារាម៉ូដែលម្នាក់នេះធ្វើឲ្យគេងឿយឆ្ងល់ថា នាងជាមនុស្សពិត ឬ ជាតុក្កតា ?តារាម៉ូដែលម្នាក់នេះធ្វើឲ្យគេងឿយឆ្ងល់ថា នាងជាមនុស្សពិត ឬ ជាតុក្កតា ?តារាម៉ូដែលម្នាក់នេះធ្វើឲ្យគេងឿយឆ្ងល់ថា នាងជាមនុស្សពិត ឬ ជាតុក្កតា ?តារាម៉ូដែលម្នាក់នេះធ្វើឲ្យគេងឿយឆ្ងល់ថា នាងជាមនុស្សពិត ឬ ជាតុក្កតា ?តារាម៉ូដែលម្នាក់នេះធ្វើឲ្យគេងឿយឆ្ងល់ថា នាងជាមនុស្សពិត ឬ ជាតុក្កតា ?តារាម៉ូដែលម្នាក់នេះធ្វើឲ្យគេងឿយឆ្ងល់ថា នាងជាមនុស្សពិត ឬ ជាតុក្កតា ?តារាម៉ូដែលម្នាក់នេះធ្វើឲ្យគេងឿយឆ្ងល់ថា នាងជាមនុស្សពិត ឬ ជាតុក្កតា ?តារាម៉ូដែលម្នាក់នេះធ្វើឲ្យគេងឿយឆ្ងល់ថា នាងជាមនុស្សពិត ឬ ជាតុក្កតា ?តារាម៉ូដែលម្នាក់នេះធ្វើឲ្យគេងឿយឆ្ងល់ថា នាងជាមនុស្សពិត ឬ ជាតុក្កតា ?