ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

កន្លង​មក​តារា​សម្ដែង​ថៃ Aum Patcharapa ក៏​បាន​បង្ហាញ​ខ្លះ​ៗ​ដែរ​អំពី​រូបភាព​មួយ​ចំនួន​ពី​បរិវេណ​ផ្ទះ​វីឡា​ថ្មី​របស់​នាង​ដែល​សាងសង់​អស់​ទឹក​ប្រាក់​ប្រមាណ ១០០លាន​បាត (ជាង២,៨លាន​ដុល្លារ)។ មក​ទល់​ពេល​នេះ ផ្ទះ​ថ្មី​របស់​តារា​ស្រី​ជួរ​មុខ​រូប​នេះ​បាន​សាងសង់​រួចរាល់​ជា​ស្ថាពរ​ហើយ ដោយ​តាម​រយៈ​រូបភាព​ថ្មី​ៗ​បន្ថែម​អ្នក​គាំទ្រ​ក៏​អាច​មើល​ដឹង​ថា​ផ្ទះ​របស់​នាង​មាន​ភាព​ប្រណិត​យ៉ាង​ណា​ដែរ។

 

ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

 

ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

 

ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

 

ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

 

ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

 

ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

 

ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

 

ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

 

ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

 

ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

 

ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

 

ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

 

ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

 

ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ kapook