ម៉ាកឡាន​ថ្លៃ​កប់​ពពក ដាក់​លក់​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ស្រុក​ខ្មែរ

រាប់​តាំង Rolls Royce, Bentley, Porsche, BMW និង Maserati ជា​ដើម​សុទ្ធ​តែ​ជា​រថយន្ត​ប្រណិត​តម្លៃ​រាប់​សែន​ដុល្លារ។ បច្ចុប្បន្ន​ឡាន​ប្រណិត​ទាំង​នេះ​កំពុង​ដាក់​លក់​លើ​ទីផ្សារ​ក្នុង​ស្រុក ហើយ​អ្នក​មាន​លំដាប់ High Class ទើប​ហ៊ាន​ទិញ​ជិះ។

 

@Rolls Royce

 

ម៉ាកឡាន​ថ្លៃ​កប់​ពពក ដាក់​លក់​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ស្រុក​ខ្មែរ

 

ម៉ាកឡាន​ថ្លៃ​កប់​ពពក ដាក់​លក់​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ស្រុក​ខ្មែរ`

 

@Bentley

 

ម៉ាកឡាន​ថ្លៃ​កប់​ពពក ដាក់​លក់​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ស្រុក​ខ្មែរ

 

ម៉ាកឡាន​ថ្លៃ​កប់​ពពក ដាក់​លក់​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ស្រុក​ខ្មែរ

 

ម៉ាកឡាន​ថ្លៃ​កប់​ពពក ដាក់​លក់​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ស្រុក​ខ្មែរ

 

@Maserati

 

ម៉ាកឡាន​ថ្លៃ​កប់​ពពក ដាក់​លក់​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ស្រុក​ខ្មែរ

 

ម៉ាកឡាន​ថ្លៃ​កប់​ពពក ដាក់​លក់​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ស្រុក​ខ្មែរ

 

@Porsche

 

ម៉ាកឡាន​ថ្លៃ​កប់​ពពក ដាក់​លក់​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ស្រុក​ខ្មែរ

 

@BMW

 

ម៉ាកឡាន​ថ្លៃ​កប់​ពពក ដាក់​លក់​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ស្រុក​ខ្មែរ

 

ម៉ាកឡាន​ថ្លៃ​កប់​ពពក ដាក់​លក់​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ស្រុក​ខ្មែរ

 

 

អាន៖ Bentayga ០១៧ រថយន្ត​កំពូល​ថ្លៃ​ បន្ទាប់ Rolls-Royce ដាក់​លក់​ទីផ្សារ​ក្នុង​ស្រុក​

អាន៖ Rolls-Royce Wraith​ ​ម៉ូដែល​ ​២០១៥​ ​​លក់​តែ​ជាង ១ម៉ឺនដុល្លារ

 

អត្ថបទ៖ ប៉ែត ផាន់និត