ចង់ដឹងអត់តារាបង្ហាញម៉ូតពិភពលោករូបណាខ្លះដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេនោះ?

ចង់ដឹងអត់តារាបង្ហាញម៉ូតពិភពលោករូបណាខ្លះដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេនោះ?១.  Gisele   Caroline Bündchen   ជាតារាម៉ូដែលជនជាតិ  ប្រស៊ីល ដែលស៊ីថ្លៃរហូតទៅ  ៣០.៥ លានដុល្លារ  នៅក្នុងការបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់ម្តង។ 
ចង់ដឹងអត់តារាបង្ហាញម៉ូតពិភពលោករូបណាខ្លះដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេនោះ?ចង់ដឹងអត់តារាបង្ហាញម៉ូតពិភពលោករូបណាខ្លះដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេនោះ?និន កញ្ញា
ប្រភព៖ Marie Claire