រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

នៅប្រទេសជាច្រើនដែលកាន់គ្រីស្ទសាសនា សាកសពត្រូវបានគេយកទៅបញ្ចុះទៅកន្លែងបញ្ចុះសពរួមមួយសម្រាប់ប្រជុំជន ឬ ទីក្រុងនោះ ។ ហើយនៅកន្លែងបញ្ចុះសាកសពទាំងនោះមួយចំនួនគេបានកសាងរូបចម្លាក់ទៅតាមអបិយជំនឿរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែនិយាយតាមត្រង់ទៅចុះរូបចម្លាក់ទាំងនោះមួយចំនួនពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែន ។ ខាងក្រោមនេះគឺជារូបចម្លាក់មួយចំនួនដែលបានកសាងនៅកន្លែងបញ្ចុះសព ហើយមើលទៅគួរឲ្យខ្លាច ៖
រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច

ប្រភព៖ cambomag

  • រូប​ចម្លាក់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​កសាង​នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព​គ្រាន់​តែ​ឃើញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/17  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: