ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       September-17-2016, 3:55 pm         398

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​​កម្ពុជា បាន​បញ្ជូន​អត្ត​ព​លិ​ក​ទៅ​៦​រូប ដែល​ក្នុងនោះ​មាន​ផ្នែក​ហែក​ទឹក​២​នាក់ ចំបាប់​១​នាក់ អត្តពលកម្ម​២​នាក់ និង​តេ​ក្វាន់​ដូ​១​នាក់ ទៅក្នុង​ការប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ទីក្រុង​រី​យ៉ូ (Rio) នៃ​ប្រទេស​ប្រេ​ស៊ី​ល​។ នាយ យ៉ាន អ្នកយកព័ត៌មាន​រប​ស់​សារព័ត៌មាន​ថ្មីៗ បាន​ទៅដល់​ទីក្រុង​រី​យ៉ូ ហើយ​បាន​ផ្តិត​យក​រូបភាព​ខ្លះ​នៅ​ទីនោះ​។​

សូមទស្សនារូបភាព៖

ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       September-17-2016, 3:55 pm         398

ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       September-17-2016, 3:55 pm         398

ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       September-17-2016, 3:55 pm         398

ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       September-17-2016, 3:55 pm         398

ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       September-17-2016, 3:55 pm         398

ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       September-17-2016, 3:55 pm         398

ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       September-17-2016, 3:55 pm         398

ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       September-17-2016, 3:55 pm         398

ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       September-17-2016, 3:55 pm         398

ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       September-17-2016, 3:55 pm         398

ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       September-17-2016, 3:55 pm         398

ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       September-17-2016, 3:55 pm         398

ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       September-17-2016, 3:55 pm         398

ទស្សនា​រូបថត​នាយ យ៉ាន ជុំវិញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       September-17-2016, 3:55 pm         398