៨ សន្លឹកពី ហ្វាន់ ពីងពីង ក្នុងឈុតបុរាណចិនទាក់ទាញបំផុត

6 Videos


កាលពីពេលថ្មីៗនេះជាងថតរូបដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ គឺលោក ឈើន ម៉ាន បានថតរូបតារាសម្តែងស្រីចិននាង ហ្វាន់ ពីងពីង ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណចិនដ៏សិចស៊ីជាច្រើនសន្លឹក ។ នៅក្នុងរូបថតទាំងនោះនាង ហ្វាន់ ពីងពីង បានក្លាយជាស្រីស្អាតបែបបុរាណចិន គួរឲ្យទាក់ទាញបំផុត ។

សូមទស្សនារូបថតក្នុងឈុតបុរាណដ៏ ស្រស់ស្អាត និង ទាក់ទាញបំផុតរបស់តារាសម្តែងស្រីនាង ហ្វាន់ ពីងពីង ដូចខាងក្រោមនេះ៖

៨ សន្លឹកពី ហ្វាន់ ពីងពីង ក្នុងឈុតបុរាណចិនទាក់ទាញបំផុត៨ សន្លឹកពី ហ្វាន់ ពីងពីង ក្នុងឈុតបុរាណចិនទាក់ទាញបំផុត៨ សន្លឹកពី ហ្វាន់ ពីងពីង ក្នុងឈុតបុរាណចិនទាក់ទាញបំផុត៨ សន្លឹកពី ហ្វាន់ ពីងពីង ក្នុងឈុតបុរាណចិនទាក់ទាញបំផុត៨ សន្លឹកពី ហ្វាន់ ពីងពីង ក្នុងឈុតបុរាណចិនទាក់ទាញបំផុត៨ សន្លឹកពី ហ្វាន់ ពីងពីង ក្នុងឈុតបុរាណចិនទាក់ទាញបំផុត៨ សន្លឹកពី ហ្វាន់ ពីងពីង ក្នុងឈុតបុរាណចិនទាក់ទាញបំផុត៨ សន្លឹកពី ហ្វាន់ ពីងពីង ក្នុងឈុតបុរាណចិនទាក់ទាញបំផុត

គ ឡេង