តើ​អ្វី​ដែល​កំពុង​តាម​ពី​ក្រោយ​គាត់ ?

មនុស្សជាច្រើនមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយរូប 2 សន្លឹកដែលបុរសម្នាក់បានបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយគាត់បានដាក់សំនួរថា “តើមានអ្វីកំពុងតែតាមគាត់ពីក្រោយ?” ។ មនុស្សជាច្រើនបានព្យាយមស្វែងរកអ្វីដែលចម្លែកក្នុងរង្វង់ក្រហមក្នុងរូបថតនោះ ដែលពួកគេសង្ស័យថាជាខ្មោច ឬ សត្វចម្លែកអ្វីមួយ ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនអាចរកចម្លើយបាន រហូតដល់ម្ចាស់រូបថត បានបញ្ចេញរូបថតមួយសន្លឹកទៀតទើបអ្នកគ្រប់គ្នាដឹងថា រង្វង់ក្រហមមិនមែនជាការគូសចំណាំទៅលើអ្វីដែលតាមគាត់នោះទេ ហើយរង្វង់នោះឯងដែលតាមគាត់ជាប់រហូត ដោយគាត់បានដោយវាជាប់នឹងកាតាបរបស់គាត់។

ការពិតគឺ ៖

តើ​អ្វី​ដែល​កំពុង​តាម​ពី​ក្រោយ​គាត់ ?