រូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេង

6 Videos


ទាំងនេះ គឺជាកម្រងរូបថតមួយចំនួនរបស់តារាស្រីល្បីៗនៅក្នុងវិស័យចម្រៀង K-pop កាលពីពួកគេនៅក្មេងៗ ហើយសម្រាប់រូបថតទាំងនេះ ប្រហែលមានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនមិនទាន់បានមើលនៅឡើយទេ ។

ជាមួយរូបថតអតីកកាលដ៏កម្ររបស់តារាស្រីទាំងនេះ ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រវិស័យចម្រៀង K-pop ទូទាំងពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង និង សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថា «ពួកគេទាំងនេះមានសម្រស់ស្អាត ហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់តាំងតែពីក្មេងតែម្ដង» ៕

( ប្រភព ៖ កូរ៉េប៊ូ ) កុសល

១. សមាជិកក្រុម Twice នាង Dahyun

រូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេងរូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេង

២. សមាជិក្រុម Twice នាង Tzuyu

រូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេងរូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេង

៣. សមាជិក្រុម IOI  នាង Choi Yoojung

រូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេងរូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេង

៤. សមាជិក្រុម Apink នាង Son Naeun

រូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេងរូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេង

៥. តារាចម្រៀង និង សម្ដែង IU

រូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេងរូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេង

៦. សមាជិកក្រុម AOA នាង Seolhyun

រូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេងរូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេង

៧. ប្រធានក្រុមចម្រៀង Girls’ Generation នាង Taeyeon

រូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេងរូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេង

៨. សមាជិក្រុម 2NE1 នាង Sandara Park

រូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេងរូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេង

៩. សមាជិក្រុម Apink នាង Eunji

រូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេងរូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេង

១០. សមាជិកក្រុម EXID នាង Hani

រូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេងរូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេង

១១. សមាជិកក្រុម f(x) នាង Krystal

រូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេងរូបថតដ៏កម្រឃើញរបស់តារាស្រី K-pop ល្បីៗកាលនៅពីក្មេង