មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌

6 Videos


កាលពីថ្ងៃទី១៧ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦កន្លងមកនេះ មានសិល្បករ សិល្បការីនីជាច្រើនបានចូលរួមពិធីសម្បុរសធម៌ដើម្បីស្វែងរកថវិការជួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ជា ដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យន័រតុន បើទោះបីជាថ្ងៃនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្តី កម្មវិធីនៅតែបន្តរហូតដល់ចប់ ។

មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌

សិល្បករសិល្បការីនីជាច្រើន បានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្លែកៗពីគ្នា មិនត្រឹតែមានតារាចម្រៀងចូលរួមនោះទេ ថែមទាំងមានតារាបង្ហាញនិងតារាសម្តែងថ្មីចាស់ជាច្រើនបានចួលរួមដើម្បីរីអង្គាសប្រាក់ជួយដល់ មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ជា ។
ទោះបីជាថ្ងៃនោះ មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងយ៉ាងណាក្តី សិល្បករ សិល្បការីនីនៅតែព្យាយាមចេញសម្តែង រហូតដល់ចប់កម្មវិធី ដោយម្នាក់ៗបានសម្តែងនូវអារម្មណ៍រំភើប រីករាយ ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនេះ ។

មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌

សូមទស្សនាសកម្មភាពសិល្បករ សិល្បការីនីល្បីៗដែលបានចូលរួមពិធីសប្បុរសធម៌រកថវិការជួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ជាដូចខាងក្រោម ៕ អាលីណា

មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌មើលសម្រស់សិល្បករ សិល្បការីនីនៅក្នុងពិធីសម្បុរសធម៌