១១​សន្លឹក រៀប​រាប់​ពី​ជីវិត​អ្នក​ធ្វើ​ការ ត្រូវ​ៗ​អត់​ខុស​អី​តិច

មនុស្ស​ជា​ច្រើន បាន​ចំណាយ​ផ្នែក​ធំ​មួយ​នៃ​ជីវិត ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្នុង​ការិយាល័យ។ គ្រប់​ការិយាល័យ​ទាំង​អស់ មាន​ប្រពៃណី និង​លក្ខណៈ​ពិសេស​ផ្ទាល់​ខ្លួន ដូច​ជា ការ​ចាប់​ផ្តើម​ថ្ងៃ​ថ្មី ម៉ោង​បាយ​ថ្ងៃ​ត្រង់ និង​ទំនាក់​ទំនង​ផ្សេង​ៗ​គ្នា រវាង​មិត្ត​រួម​ការងារ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា វា​មាន​ស្ថានភាព​សាមញ្ញ​ៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ដែល​ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​បុគ្គលិក ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្នុង​ការិយាល័យ​បាន​ជួប​ប្រទះ។ ចង់​ដឹង​ថា​មាន​អ្វី​ខ្លះ ទៅ​តាម​ដាន​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

១) ព្រឹក​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ

១១​សន្លឹក រៀប​រាប់​ពី​ជីវិត​អ្នក​ធ្វើ​ការ ត្រូវ​ៗ​អត់​ខុស​អី​តិច

 

២) វិស្សមកាល​របស់​ចៅហ្វាយ

១១​សន្លឹក រៀប​រាប់​ពី​ជីវិត​អ្នក​ធ្វើ​ការ ត្រូវ​ៗ​អត់​ខុស​អី​តិច

 

៣) ឆេវឆាវ

១១​សន្លឹក រៀប​រាប់​ពី​ជីវិត​អ្នក​ធ្វើ​ការ ត្រូវ​ៗ​អត់​ខុស​អី​តិច

 

៤) ម៉ោង​បាយ​ថ្ងៃ​ត្រង់

១១​សន្លឹក រៀប​រាប់​ពី​ជីវិត​អ្នក​ធ្វើ​ការ ត្រូវ​ៗ​អត់​ខុស​អី​តិច

 

៥) អ្នក​គ្រប់គ្រង

១១​សន្លឹក រៀប​រាប់​ពី​ជីវិត​អ្នក​ធ្វើ​ការ ត្រូវ​ៗ​អត់​ខុស​អី​តិច

 

៦) វិស្សមកាល

១១​សន្លឹក រៀប​រាប់​ពី​ជីវិត​អ្នក​ធ្វើ​ការ ត្រូវ​ៗ​អត់​ខុស​អី​តិច

 

៧) ការិយាល័យ និង​ផ្ទះ

១១​សន្លឹក រៀប​រាប់​ពី​ជីវិត​អ្នក​ធ្វើ​ការ ត្រូវ​ៗ​អត់​ខុស​អី​តិច

 

៨) ប្រាក់ខែ

១១​សន្លឹក រៀប​រាប់​ពី​ជីវិត​អ្នក​ធ្វើ​ការ ត្រូវ​ៗ​អត់​ខុស​អី​តិច

 

៩) ពេល​កំណត់

១១​សន្លឹក រៀប​រាប់​ពី​ជីវិត​អ្នក​ធ្វើ​ការ ត្រូវ​ៗ​អត់​ខុស​អី​តិច

 

១០) ពិធី​ជប់លៀង​របស់​ក្រុមហ៊ុន

១១​សន្លឹក រៀប​រាប់​ពី​ជីវិត​អ្នក​ធ្វើ​ការ ត្រូវ​ៗ​អត់​ខុស​អី​តិច

 

១១) ថ្ងៃ​សុក្រ

១១​សន្លឹក រៀប​រាប់​ពី​ជីវិត​អ្នក​ធ្វើ​ការ ត្រូវ​ៗ​អត់​ខុស​អី​តិច

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ brightside